Sipas ligjit Nr. 15/2019 “Për nxitjen e punësimit” punëdhënës janë të gjithë personat, fizikë ose juridikë, që punësojnë punëkërkuesit dhe u paguajnë atyre shpërblimin për punën e kryer, sipas Kodit të Punës dhe legjislacionit në fuqi.

1. Ligji Nr. 15/2019 “Për nxitjen e punësimit”
2. Kodi i Punës i RSH