AM- Barleti Human Capital në bashkëpunim me Njësinë e zhvillimit të aftësive individuale (Soft skills) pranë BTTC ofron trajnime të specializuara për fuqinë punëtore duke ofruar aftësi bazë të nevojshme për kryerjen e detyrave të thjeshta nëpërmjet trajnimeve 1 ditore të cilat synojnë rritjen e aftësive të komunikimit, shkrimit e CV dhe letrave të referencës, njohuri mbi profesione dhe mjeshtëri të caktuara duke i bërë të aftë për punë kryesisht në sektorin e shërbimeve. Për kategorinë e teknikëve ofrohen trajnime specifike, me qëllim kryerjen e detyrave teknike dhe detyrave të lidhura me kërkimin dhe aplikimin e koncepteve artistike, mjeshtërive, apo zanateve të licencuara si dhe programe profesionale dy vjeçare.
Për më shumë mund të shihni një studim mbi hapat e parë të punësimit