AM-BHC synon të sigurojë shërbime në modelin one-stop-shop për të gjithë aktorët e tregut të punës duke ofruar produktet e mëposhtme:

  • Krijimin e një platforme punësimi gjithëpërfshirëse ku punëmarrësit ndërveprojë në mënyrë aktive me punëdhënësit nën kujdesin e trajnerëve;
  • Organizimin e forumeve kombëtare dhe rajonale kushtuar tregut të punës;
  • Krijimin dhe zbatimin e programeve dhe projekteve për zhvillimin e aftësive dhe përmirësimin e klimës në tregun e punës;
  • Krijimin e një laboratori informacioni që ofron informacion të përditësuar për punëmarrësin dhe punëdhënësin;
  • Paketa trajnimi të specializuara sipas kërkesve;
  • Outsourcing të burimeve njerëzore për kompanitë dhe binzeset;
  • Intershipe dhe praktika;
  • Panaire pune dhe panaire biznesi;