Programe

Programi i nxitjen e punësimit nëpërmjet punësimit dhe formimit në punë dhe praktikave profesionale

Programi për punësimit nëpërmjet punësimit dhe formimit në punë dhe praktikave profesionale ju ofron të drejtë përfitimi të gjithë punëkërkuesve të papunë të regjistruar dhe aktivë, për jo më pak se 3 (tre) muaj në zyrën e punës, pasi të kenë marrë shërbimet e nevojshme të punësimit të përcaktuara në legjislacionin në fuqi nga specialisti përkatës i punësimit. Nevojat dhe profili i punëkërkuesit duhet të përshtaten me kërkesat për aftësi të vendit të lirë të punës të ofruar nga punëdhënësi.

VENDIM, Nr. 17, datë 15.1.2020 PËR PROCEDURAT, KRITERET DHE RREGULLAT PËR ZBATIMIN E PROGRAMEVE TË NXITJES SË PUNËSIMIT NËPËRMJET PUNËSIMIT, FORMIMIT NË PUNË DHE PRAKTIKAVE PROFESIONALE

Programi i nxitjes nëpërmjet vetëpunësimit

Programi për punësimit nëpërmjet punësimit dhe formimit në punë dhe praktikave profesionale ju ofron të drejtë përfitimi të gjithë punëkërkuesve të papunë të regjistruar dhe aktivë, për jo më pak se 3 (tre) muaj në zyrën e punës, pasi të kenë marrë shërbimet e nevojshme të punësimit të përcaktuara në legjislacionin në fuqi nga specialisti përkatës i punësimit. Nevojat dhe profili i punëkërkuesit duhet të përshtaten me kërkesat për aftësi të vendit të lirë të punës të ofruar nga punëdhënësi

VKM Nr. 348, datë 29.4.2020 "PËR PROCEDURAT, KRITERET DHE RREGULLAT PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT TË NXITJES NËPËRMJET VETËPUNËSIMIT

Zbatimi i programeve të nxitjes së punësimit